Säännöt

 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTON SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun evp-osasto ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 Yhdistyksen tarkoituksena on  

- edistää jäsenten, eläkkeelle sekä reserviin siirtyneiden ali-, toimi-, opistoupseereiden ja  heidän lähiomaistensa yhteenkuuluvuutta, yleisiä ja yhtenäisiä etuja

- edistää ja ylläpitää hyviä suhteita palveluksessa olevien opistoupseereiden ja muiden henkilöstöryhmien kanssa

- ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita eri maanpuolustus- ja yhteistoimintajärjestöihin

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää tiedotus-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia

- järjestää huvitilaisuuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa toimintaa

- osallistuu aktiivisesti Päällystöliiton evp-yhdistys ry:n toimintaan sekä

- tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, toimeenpanemalla arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä

- voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia

3. Jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Päällystöliiton tai sen edeltäjien jäseninä olleet puolustus- ja rajavartiohallinnon palveluksesta eronneet henkilöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen avio-, avovaimo tai varsinaisen jäsenen lapsi. Varsinaisen jäsenen kuoltua, erottua tai erotettua yhdistyksestä, jatkuu kannattavan jäsenen jäsenyys niin pitkään, kun kannattava jäsen suorittaa velvollisuutensa yhdistykselle ja toimii yhdistyksen periaatteiden mukaan.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Päätöksentekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden äänimäärästä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää täyttämättä sääntömääräiset velvoitteensa yhdistystä kohtaan tai muutoin toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä.

Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus

Eronnut tai erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntynyt jäsen- sekä muut maksut joihin jäsen on määrätyksi ajaksi sitoutunut eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin sekä lisäksi päättää taloudenhoitajan valinnasta, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on mm:

  • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen

kokousten päätösten mukaisesti

  • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  • hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja

tilinpäätöksen valmistelusta yhdistyslain ja asetuksen määrittämällä tavalla

  • hyväksyä yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet.
  • pitää yllä jäsenrekisteriä

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Hallituksen puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi kaksi yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnan tarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/ toiminnan tarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.              

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutta voidaan käyttää valtakirjalla. Kokoukseen osallistuva jäsen saa edustaa enintään kymmentä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen ja kutsu kokoukseen on julkaistava Päällystölehdessä.

11. Vuosikokous

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja

- valitaan kokoukselle sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen osanottajat ja tarkastetaan valtakirjat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnan tarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- päätetään mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista korvauksista

- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

- valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet

- valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet

- valitaan tarvittavat toimikunnat, jaostot sekä vastuuhenkilöt

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.

Jäsen joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on tehtävä esitys kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai päättää yhdistyksen purkamisesta vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että sääntömuutos- tai purkamisehdotuksen puolesta, annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti, jonkun pääkaupunkiseudulla tapahtuvan maanpuolustusyhdistyksen toiminnan tukemiseksi.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingissä 21.10.2010.